Lista aktualnych ogłoszeń.
   

2019-10-21   Nowy plik JPK_VAT od 1 kwietnia, czyli będzie nowa wersja programu.
     

Podpisano rozporządzenie ws. nowego JPK_VAT


Ministerstwo Finansów informuje o podpisaniu rozporządzenia ws. nowego pliku JPK_VAT

  • Od 1 kwietnia 2020 r. duzi przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, a od 1 lipca 2020 r. pozostali podatnicy VAT, będą składać nowy JPK_VAT, obejmujący dwie części: deklarację i ewidencję.

  • Jeden plik ma uprościć rozliczenie z urzędem skarbowym i zmniejszyć obciążenia sprawozdawcze podatników VAT.

  • Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane 18 października 2019 r.

  • Nowa struktura JPK_VAT została opracowana w wyniku konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami, co pozwoliło na lepsze przystosowanie pliku do ich potrzeb.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym, tj. JPK_VAT. Tym samym zostanie zniesiony obowiązek obsługi odrębnych plików (deklaracji i ewidencji VAT). Zmniejszy to koszty obsługi i pracochłonność wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez podatników VAT.

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

  • JPK_VAT7M dla podatników rozliczających się miesięcznie,
  • JPK_VAT7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988) oraz opracowany na jego podstawie wzór schemy JPK_VAT, który jest dostępny na stronie Portalu Podatkowego.

informację dodał: Admin

2019-10-18   Zmiany prawne od 1 listopada 2019 roku.
     

Zmiany w Ustawie o VAT

18) w art. 106e:
a) w ust. 1:
– pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”;”,
– po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:
„18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”;”,

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Art. 19. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) strony transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

informację dodał: Admin